Program strategicznego rozwoju transportu województwa lubelskiego

Pobierz

Realizacja Planu transportowego zostanie powierzona Dyrektorowi Zarządzającemu, którego funkcję będzie pełnił Dyrektor właściwego departamentu.Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Spójności2 Spis treści Wykaz skrótów .. 3 WprowadzenieRegionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 3 / 294 Załącznik do uchwały Nr CCLXXXVIII/5735/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca 2018 r. 4.5 Wkład planowanych przedsięwzięć w ramach programu w odniesieniu do strategii makroregionalnych i strategii morskich, z zastrzeżeniem potrzeb obszaru objętego programemPodstawą opracowania Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku jest Uchwaâa Nr IV/96/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku).. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego zawiadamia, że uchwałą Nr CCXXXIV/4606/2017 z 4 grudnia 2017 r. przyjął zmianę Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego.Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego obejmują w szczególności: Rozszerzeniu projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa - Kębłów na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok. 8,615 km" o "Przebudowę na odcinku od km 21+100 do km 25+978 o długości ok. 4,878 km".Załącznik nr 1: Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego..

6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn.

Określia ona zasady, tryb i harmonogram prac aktualizacyjnych.3Apr 16, 2021Podstawą opracowania Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku jest Uchwaa Nr IV/96/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku).. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak Nazwa projektu lub programu: zamówienie zostanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak Nazwa projektu lub programu: Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Mar 2, 2021Podobne ogłoszenia o przetargach..

Główne źródła informacji Diagnozy stanowiły: • Strategia rozwoju województwa -Podkarpackie 2030, • opracowania eksperckie, obejmujące zagadnienia związane z tematyką Załącznik nr 2: Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa LubelskiegoPROGRAM STRATEGICZNEGO ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO L.p.

Dokument został opracowany w oparciu o dogłębne analizy oraz oceny i opinie eksperckie.Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej Komunikat Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego Tekst pierwotny Metryka Data ogłoszenia: 2017-12-18 Pobierz PDF Brak dokumentów zmieniających.Aktualizacja Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego I.. 4 pkt 2, art. 19 ust.. 3 i 8 w zw. z ust.. Dodano: 2021-03-02Aktualizacja Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego; Dodano: 2017-09-12Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu pn.:Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie; Dodano: 2017-08-11Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu pn.:Odpowiedzią na istniejące wyzwania jest opracowana "Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2030", zawierająca wizję rozwoju, cele strategiczne oraz kierunki działań..

Dokument wyznacza kluczowe długoterminowe cele i kierunki rozwoju województwa lubelskiego i jest głównym dokumentem umożliwiającym racjonalneSejmiku Województwa Lubelskiego nr IV/96/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w/s przystąpienia do aktualizacji "Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Nazwa oraz adres Zamawiającego Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin NIP Województwa Lubelskiego w Lublinie: REGON 431019170 nr telefonu 81 44 16 505Feb 23, 202225 Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt