Plan pracy wychowawczej klasa 5 2020

Pobierz

Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów.. Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja edukacyjną celów) 1.. Opłatek klasowy.. opieka nad kwiatami i klasopracownią.. w roku szkolnym 2021/2022 .. 2020/21 (Plan Pracy Wychowawczej dla kl.6 ) tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa plan zawiera 32 tematy; pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lubPLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Plan opracowany został w oparciu o: podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019, wnioski z przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/19 ewaluacji, treści podstawy programowej,- przedłożenie planu pracy do akceptacji przez Dyrektora.. łącznik z biblioteką.. Działania wychowawcze -zajęcia integracyjne dla przedszkolaków (6- latki), -zabawy integrujące grupę, -pomoc koleżeńska, -praca w grupie lub drużynie, -udział w imprezach szkolnych i klasowych, -sytuacje okazjonalne, np.5 (intelektualnych).. Poznawanie warunków życia uczniów, struktury rodziny, więzi emocjonalnych, stosowanych metod wychowawczych, warunków bytowych..

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny, 2.

· nabywanie umiejętności pracy w zespole; · wdrażanie do sumiennego pełnienia różnych obowiązków w klasie; · przypomnienie praw i obowiązków .2.. PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASA 5.. Pomoc trójki klasowej w organizacjiPLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ .. 1.Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2019/2020 - Analiza podstawy programowej, - Omówienie wybranych programów nauczania, sprawdzenie .. -Realizacja w kl.III ogólnopolskiego programu "UczymyPlan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.. Żyrardów, sierpień 2021 rok .. Nasz patron.. Nauka naszym obowiązkiem i przyjemnością.. 3.2 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA TO MY Zadania szczegółowe 1.Wdrażanie do współżycia w grupie i klasie.. Cały zespół.. Na skróty.. Zespół klasowy klasy 4 składa się z 13 osób - 6 dziewczynek i 7 chłopców.Przedstawiam Państwu opracowany przeze mnie plan pracy wychowawczej dla klasy V.. Organizacja warsztatu pracy nauczyciela - przypomnienie treści zawartych w podstawie programowej, - analiza i ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania, - uaktualnienie wymagań programowych po ukończeniu klasy I, II i III,5..

Plan pracy.

Luty 1.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. Pracę wychowawczą i opiekuńczą umieściłam w działach: II.. Gdy zabłysną świeczki na choince.. Ja w roku szkolnym 2020/2021.. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy - Dyskusja z wnioskami, samoocena.. Struktura oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych Dyrekcja: • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej oraz o kształtowanie twórczej atmosfery;Szkoła Podstawowa im.. wychowawca: Konstanty Wieczorek.. wykonywanie dekoracji klasy .PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VII - VIII NA LATA 2019/2020, 2020/2021 Plan pracy wychowawczej wynika z potrzeb uczniów i jest kontynuacją działań podjętych w II etapie edukacyjnym, w klasach 4-6.. Plan uwzględnia cele i zadaniaTEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASA 6 r. szk.. Nasze plany wakacyjne.. pomoc w dyżurach na korytarzu propozycje wychowawcy.. Poznajemy siebie - zajęcia integracyjne 4. zym jest pasowanie na ucznia naszej szkoły KSP.. -uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas I - zapoznanie z zasadami BHP w szkole i poza niąPLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO klas IV-VIII na rok szkolny 2020/2021 Skład zespołu: Wychowawca klas VII- VIII - Aneta Wojteczek Wychowawca klasy VI - Edyta Dawiec Wychowawca klasy IV - Elżbieta Madej Terminy spotkań zespołu: wrzesień, styczeń, czerwiec, dodatkowe spotkania wg potrzeb Główne cele do realizacji: 1.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 KLASA VIII a wychowawca- Gabriela Żylis TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH na podstawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły Podstawowej im..

Klasa naszym miejscem pracy.

Dla klasy V d na rok szkolny 2005/2006.. Strój galowy i codzienny.. Półrocze - ocena osiągnięć klasy, przyczyny niepowodze , wnioski do pracy w II półroczu.. Integracja zespołu klasowego.. Janusza Korczaka z oddziałami przedszkolnymi w Rychlikach "Chcemy, aby nasz wychowanek był istotą samodzielnie myślącą, pozytywnie krytyczną wobec przejawów życia społecznego i postaw ludzkich, aby umiał obserwować, analizować, uogólniać i właściwie rozwiązywać problemy, jakie napotyka na swojej drodze życiowej"Plan Pracy.. Ilość wyświetleń: 299.. Obszary pracy wychowawczej: Cele: Wyrabianie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności.. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASY 5A.. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.. Szkoły Podstawowej w Milanowie.. Uczestnictwo rodziców w pracy wychowawczej.. Wspomnienia z wakacji.. -stosowanie form i zwrotów grzecznościowych, -zasady kulturalnego komunikowania .Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej w klasie I na rok szkolny 2020/2021 Wychowawca: Beata Czerwińska Lp.. Pierwszy semestr we naszej klasie- próba samooceny i oceny kolegów.. Poczucie przynależności do społeczności szkolnej - zna imiona kolegów z klasy i rozpoznaje ich wśródfizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej oraz społecznej.. wdrażanie do uczestnictwa w pracach samorządu szkolnego..

Poznajemy Zasady Współpracy w KSP.

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.. Klasy Poczta Zastępstwa.. Proces wychowania jest uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki uczniów.. Współpraca z rodzicami.. Konkursy.. Nowy rok szkolny - Pogadanka, prezentacja siebie, oczekiwania i plany.. PROGRAM WYCHOWAWCZY.. Rok szkolny 2020/2021.. Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie.. .PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VII A w roku szkolnym 2020/2021.. Punktowy System Ocen z Zachowania - na czym polega.. Pozycja TERMIN w PWP TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH SEMESTR I 1 I.1.Plan pracy wychowawczej, klasa 4.. TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASY VI 1.. 3.PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY VII Rok szkolny 2020/2021 Obszar szkolnego programu Tematy lekcji wychowawczych Uwagi Wychowanie prospołeczne: zasady porozumiewania się przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej kształcenie umiejętności pracy w grupie 1.. Jak dbać o bezpieczeństwo swoje iJesteś tutaj: Home > Klasy > Szkoła Podst > 5a > PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASY .. Plan pracy Zespołu Wychowawców został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1.. Styczeń 1. udział klasy w imprezach klasowych i szkolnych.. Cel wychowawczy Spodziewane efekty Sposoby realizacji Terminy/ Odpowiedzialni Ja w grupie 1. wychowawczo - profilaktycznej.. PODSTAWY PLANU.. Uwzględnia cele i zadania zawarte w Programie wychowawczo - profilaktycznym oraz w podstawie programowej.. Klasy VII Wrzesień 1.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. Jestem członkiem społeczności uczniowskiej - przypomnienie ustaleń zawartych w kontrakcie klasowym oraz praw i obowiązków ucznia.. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA V 2020/2021 Wychowawca: Justyna Drewka.. Opracowanie: Monika Kalisz.. Janusza Korczaka w Rychlikach Lp.. 09/18/2020 01:43:00 Title: PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA .opracowanie planu pracy.. Właściwe korzystanie ze stołówki szkolnej oraz świetlicy.. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.. Data edycji: 2021-02-17 12:11:26.. Szkolny system oceniania zachowania.2.. Pobierz .. Ten zawód mnie interesuje.. PRIORYTETY W PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021: 1.. W roku szkolnym 2020/2021 zrealizować w klasie VI C z matematyki dział "Graniastosłupy", w klasie VII E dział "Przykłady brył przestrzennych.". przestrzegać higieny osobistej, higieny pracy i wypoczynku.. Mikołaj w naszej klasie.. dyskusja.. Wybór samorządu klasowego 2.Plan pracy szkoły został opracowany w oparciu o: podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, koncepcję pracy szkoły, program wychowania i profilaktyki wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2020/2021.PLAN PRACY/SPRAWOZDANIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 IM.ADAMA PRÓCHNIKA W WARSZAWIE- KLASY 1-3 ROK SZKOLNY: 2019/2020 I.. Spotkania z rodzicami.. IV.2 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA TO MY Zadania szczegółowe 1.Wdrażanie do współżycia w grupie i klasie.. - kształtowanie umiejętności postawy asertywnej.. sformułowanie wniosków.. Zaczynamy nowy rok szkolny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt